Saper - czyli jak rozminować agresję - program profilaktyczno-wychowawczy

    Saper, czyli, jak rozminować agresję - program profilaktyczno-wychowawczy to program skupiony wokół tematu agresji, przeznaczony dla dzieci i młodzieży.Program ma charakter integracyjny.SAPER daje podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w klasie. Jest gotową propozycją do realizowania w trakcie zajęć wychowawczych
z uczniami. Napisany zgodnie z takim rozumieniem profilaktyki społecznej, w którym chcemy wspierać czynniki chroniące i minimalizować wpływ czynników ryzyka. Dlatego cykl zajęć ma zintegrować grupę, dać podstawową wiedzę z zagadnień psychologicznych bezpośrednio dotyczących klasy a w końcu uczyć jak radzić sobie z własną złością i agresją. Uważamy, że konsekwencją głębszej integracji będzie zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w klasie.

    SAPER jest programem do uczestniczenia, w którym zapraszamy przede wszystkim nauczycieli-wychowawców. Osobiste przeżycie programu pomaga w dobrym zrozumieniu ćwiczeń a to jest konieczne by właściwie realizować program. Uważamy, że każda osoba decydująca się na realizację SAPERA w klasie powinna wpierw uczestniczyć w programie szkoleniowym.

Program składa się z czterech integralnie połączonych bloków:

A) Blok zajęć wprowadzających
W trakcie których uczniowie mają poznać sens zajęć, zapoznać się z fabułą opowiadania, na kanwie którego program jest skonstruowany a przede wszystkim mają zostać zaciekawieni i zmotywowani do długofalowej pracy połączonej z dobrą zabawą.

B) Blok zajęć integracyjnych

Autorzy programu, opierając się na doświadczeniu własnym i innych osób prowadzących zajęcia warsztatowe w klasach, uważają, że bazą wyjściową do programu SAPER powinny być zajęcia integracyjne przeprowadzone z uczniami. Tylko zintegrowana grupa może w pełni skorzystać z proponowanej formy, minimalizuje to konieczność zajmowania się, w trakcie zajęć wzajemnymi relacjami odbiorców programu, sprzyja lepszej współpracy  a przez to treść edukacyjna programu jest lepiej przyswajalna.
Znając realia szkolne, w których zajęcia integracyjne są rzadko prowadzone, program SAPER rozpoczyna się od ćwiczeń integrujących. Tłumaczymy uczniom, że potencjalni saperzy powinni się lepiej poznać, lepiej się ze sobą poczuć, mają zacząć stanowić grupę by w zajęciach teoretycznych i praktycznych uczestniczyć wspólnie, nie jako zbiorowisko niepewnych siebie osób, lecz jako grupa zintegrowana wokół celu jakim jest podjęcie interwencji na wyspie Agresiji.1

C) blok zajęć teoretycznych
Zajęcia, w tym bloku, stawiają sobie za cel, by za pomocą metod warsztatowych, przekazać podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do świadomego i odpowiedzialnego działania w grupie. W trakcie zajęć odnosimy się do celu Szkoły Saperów - przygotowania do stawienia czoła agresji. Każde kolejne zajęcia w naturalny sposób wynikają z problemu poruszanego pod koniec zajęć poprzednich
.

D) blok zajęć praktycznych
Zajęcia w tym bloku mają za zadanie wzmocnić integrację grupy. Uczniowie wykonują różne ćwiczenia, rozwiązują problemy, które wymagają od nich współpracy i grupowego zaangażowania.

Wersje programu:
Zajęcia rozplanowane są na jedną lub dwie godziny lekcyjne. Możliwe jest skomasowana realizacja zajęć, po kilka godzin dziennie np. w trakcie wycieczek , zielonych szkół.

REKOMENDACJE programu SAPER

Prezentowany program jest szansą dla wychowawców i rodziców na uzyskanie pomocy w trudzie wychowania oraz właściwego ukierunkowania przez uczniów swoich emocji, brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania (...) może być wpisany na listę wartościowych i dobrych programów profilaktyczno-wychowawczych (...) uwzględnia możliwości i umiejętności młodzieży oraz warunki bazowe szkoły masowej, nie wymaga szczególnych nakładów finansowych ani nie stwarza barier osobowościowych. (frg. recenzji Ewy Kosińskiej z MODN)

Saper, daje podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w klasie. Napisany jest zgodnie z takim rozumieniem profilaktyki społecznej, w którym wspiera się czynniki chroniące i minimalizuje wpływ czynników ryzyka. (fragment rekomendacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty)

Informacje o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu dla nauczycieli, przygotowującym do prowadzenia programu SAPER w klasie:
http://www.schdw.org.pl/CE/program04-05/program16.htm